Nye stipendordninger vedtatt

24. juni vedtok Kulturdepartementet to stipender som erstatter garantiinntekten. NBK og NK er positive, men ser at viktige tiltak for å bedre kunstneres levevilkår ikke er fulgt opp.

Kulturminister Hadia Tajik. Foto: Ilja C. Hendel

Kulturminister Hadia Tajik. Foto: Ilja C. Hendel

I fjor kunne du lese om Norske Billedkunstneres kamp for å bevare garantiinntekten (GI) på Kunstforums nettsider. Det var Løkenutvalget som i 2008 foreslo en utfasing av garantiinntekstordningen og da Kulturdepartementet jobbet frem en stortingsmelding om visuell kunst som ble lagt frem i fjor sommer, fulgte Regjeringen Løkenutvalgets anbefaling. Regjeringen ga uttrykk for at garantiinntekten ikke fungerte etter målsetningen og derfor burde fases ut. I dialog med kunstnerorganisasjonene besluttet Kulturdepartementet at GI skulle erstattes av lengre arbeidsstipend.

– Vi ønsker et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Stipendordningene må fungere slik at flest mulig kunstnere har reell mulighet til å få stipend samtidig som de har økonomisk forutsigbarhet, uttaler kulturminister Hadia Tajik i en pressemelding fra Kulturdepartementet som kom torsdag 4. juli.

24. juni i år ble Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere vedtatt endret og ifølge pressemeldingen er formålet med endringene å lage fleksible ordninger som kommer flere kunstnere til gode.

Det er to nye stipendordninger som skal erstatte garantiinntekten, forteller pressemeldingen; en ordning for etablerte kunstnere og en for seniorkunstnere. De nye stipendene har en varighet på 10 år, med mulighet for fornyelse i ytterligere 10 år. Regelverket for de nye stipendene legger til rette for at mottakerne skal kunne leve av den kunstneriske virksomheten sin, blant annet ved at det ikke innføres avkortingsregler som gjør det ugunstig å ha egeninntekter.

Hilde Tørdal, styreleder i Norske Billedkunstnere.

Hilde Tørdal, styreleder i Norske Billedkunstnere.

Glede med bismak
Styeleder i Norske Billedkunstnere, Hilde Tørdal, sier til Kunstforum at NBK stiller seg positive til de nye tiårige stipendene og er glad for at forskriftene nå er kommet på plass, forholdsvis kort tid før Stortingsvalget og høstens søknadsfrist:

– I det store og det hele hilser NBK de nye stipendene velkommen og generelt ser vi stipend som den mest effektive måten å støtte videreutvikling, fordypning og eksperimentering på i feltet. Kvalitetssikring gjennom fagfellevurdering blir som før og NBK mener dette er essensielt for å beholde en seriøs og faglig kompetent vurdering av søknadene. Vi forutsetter at kvotefordelingen forblir den samme for billedkunstnerne, i forhold til de andre kunstnergruppene. Skal dette være en reell forbedring slik Kulturdepartementet mener denne reformen skal være for oss, så må antallet stipend og stipendkroner drastisk opp. Det gjenstår å se.

NBK mener derimot at høstens omorganisering i søknadsprosessen der Norsk kulturråd nå skal være første mottaker av søknadene, før de så blir overbrakt NBK og fagjuryen som innstiller til stipend, er en unødvendig byråkratisering av søknadsprosessen:

– Her må billedkunstnerne nå søke to steder, fordi NBK selv rår over størsteparten av stipendmidlene som deles ut gjennom Vederlagsfondet og en god del mindre stipend og legater som billedkunstnerne søker på samtidig. Digital søkerportal er nytt for Kulturrådet, mens NBK allerede har operert med det i fem år og har godt innarbeidede rutiner for dette. Vi synes det er bra at Kulturrådet nå svarer på Riksrevisjonens anmodning om å gå over til moderne systemer, men mener man bør fortsette med en samordnet løsning her, som er enklere for søkerne.

Lise Stang Lund, styreleder i Norske Kunsthåndverkere.

Lise Stang Lund, styreleder i Norske Kunsthåndverkere.

Et system som straffer kunstnere
Også Norske Kunsthåndverkere (NK) er fornøyd med de nye stipendene, ifølge styreleder Lise Stang Lund:

– NK er tilfredse med at stipend for etablerte kunstnere landet på ti års varighet, med mulighet for ti års forlengelse, og at stipend for seniorkunstnere er blitt en realitet. Dette sikrer mange av kjernekvalitetene til garantiinntekten, samtidig som vi blir kvitt avkortingsreglene, som har mange uheldige virkninger. Disse stipendene har bred politisk støtte, noe som kan vise seg å være svært viktig i tiden fremover, sier Stang Lund til Kunstforum.

Hun er derimot skuffet over at Kulturdepartementet ikke hørte på NKs krav om at størrelsen på stipendene bør følge vanlig lønnsvekst. Istedet skal stipendenes størrelse fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak:

– Lønnsvekst har vært et viktig fokus for NK i dialogen med Kulturdepartementet om forbedring av garantiinntektsordningen, en dialog som strekker seg helt tilbake til 2010. Det er ikke bra at lønnsveksten ikke er sikret. Dette medfører fare for at stipendene kan benyttes som salderingspost og sakte men sikkert devalueres over tid.

Stang Lund er også skuffet over at Kulturdepartementet ikke innfører forbedringer i vilkårene for egeninntekt for de som allerede har garantiinntekt og vil inneha denne i mange år fremover.

– NK vil i tiden fremover fortsette å fremme kravet om minst 2G (Grunnbeløp pr år: 85 245 kroner per 1. mai 2013, red. anm) i fribeløp og en avkortningsprosent på 30 %. Vi kan ikke leve med et system som straffer kunstnere med normale norske årsinntekter.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*