Kultur møter vitenskap

Teatervitenskap trues av nedleggelse ved UiO. En nysatsing innenfor kulturforsking starter med å belyse teatervitenskap før satsingen fortsetter med andre fagfelt.

Den 9. november i år gikk startskuddet for en nysatsning innenfor kulturforskningen, prosjektet går under navnet Kulturforskning i Dælenenggata. Hovedinitiativtakeren til prosjektet er Ingvild Holm, en av utøverne i den anerkjente teatergruppen kalt Baktruppen. Hun har fått med seg teaterveger Gabrielle Haga som en medspiller i prosjektet.

Hensikten med prosjektet Kulturforskning er å skape en arena hvor utøvende kunstnere og akademikere kan komme sammen og diskutere kunstfaglige relatere emner. Ved hvert arrangement er det invitert en person som presenterer sin master/hovedfagsoppgave, det deretter settes av tid til å diskutere videre i plenum.

I forbindelse med at teatervitenskap som universitetsfag i disse dager trues med å legges ned, vil fokuset i de to neste forumene vektlegge nettopp teatervitenskap som et fagfelt – med utøvere innenfor dette feltet. Førstkommende onsdag (altså 23.november) kl. 19.30 er Mari Thue invitert for å presentere avhandlingen Do you like that I like that you like that I like it? – En analyse av populærkulturelle elementer hos Sons of Liberty ut ifra et play- og kommunikasjonsperspektiv. Thunes forskning tar for seg hvordan populærkulturelle elementer fremstilles i to av Sons of Libertys forestillinger. Hvordan kan populærkultur komme til uttrykk i nyere teaterformer? Hvordan foregår denne kommunikasjonen?

Onsdag 07. desember. presenterer Gro Dybvik avhandlingen Forestillinger om maskulinitet – Maskulinitetskonstruksjoner i kabaretteatret, hvor Dybviks forskning ser på hvordan kabaretteatret er et samtidsmedium som setter fokus på tendenser og forandringer i samtiden. Hun har fokus på kabaretteater og viser hva de store, ”ikke-kontroversielle” scenene i Oslo uttrykker når det gjelder kjønn og maskulinitet.

Hensikten med forskningsprosjektet denne høsten, er å etablere en ny arena for presentasjon av grunnforskning på scenekunstfeltet: Prosjektet tar sikte på å gjøre relevant forskning tilgjengelig for den utøvende delen av feltet, og legge til rette for debatt og innflytelse på politikk og struktur som angår både scenekunstfelt og forskning.

Ifølge teaterviter Gabrielle Haga er det på det akademiske feltet det ser et problem.

– Teatervitenskapstudiet ved UiO er i ferd med å nedprioriteres av IKOS (Institutt for kulturstudier og orientalske språk). Det skal ikke legges ned, formelt sett, men det foregår en slags utfasing av faget. De ansatte og studentene ved teatervitenskap ved UiO sier at det er svært alvorlig for Teatervitenskap som fag på UiO, og at det bare er et spørsmål om tid før det skjer noe mer.

Hun forteller at IKOS har bestemt at det ikke skal tas opp flere mastergradsstudenter til høsten 2012.

– Dette kan bety at masterstudiet på lang sikt vil fases ut, og at det til slutt vil forsvinne.

På tross av at Haga understreker at saken har en kompleksitet, blant annet at enn ansatt ved faget er i permisjon, avslutter hun med at fremtiden er uviss.

– Det er ingen tvil om at teatervitenskap som fag (et fag med tyngde og verdighet og viktighet) har en usikker fremtid ved landets største universitet.

Fra begynnelsen av neste år kommer prosjektet kulturforskning å ta for seg andre former for kunstutøvelse, ikke kun teatervitenskap, og på den måten vil de diskusjonene fange et bredere kulturelt spekter. Målet er å fremme kommunikasjon mellom kunstøverne og akademia – to viktige instanser for kunnskap som begge vil lære av hverandres synspunkter.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*